با کلیک بر روی تصویر زیر می توانید بیست دقیقه ارائه یادداشت من را که به دانش آموزان در اولین چرخه زبانها و ارتباطات و زبان ها ، ادبیات و فرهنگ های دانشگاه الگاروه در دانش آموزان ارائه شده در جلسه ای که در تاریخ 7 نوامبر 2018 برگزار شد ، بارگیری کنید. .

این سخنرانی با هدف خلاصه کردن حرفه مترجم برای کسانی که فکر می کردند این مسیر را دنبال کنند یا برای کسانی که به تازگی در حوزه ترجمه شروع کرده اند ، است.

من از ساموئل الکساندر برای بررسی یادداشت ها و آنا سیلوا دیاس به خاطر بررسی متن این وبلاگ تشکر می کنم.

ترجمه مقاله

rebrandlybitly