من به تازگی در مصاحبه با تس Ersin از نکات بازاریابی برای مترجمان در مورد ارائه من برگزار شد در 56 سالانه ATA کنفرانس در میامی در ماه نوامبر گذشته. موضوع ارائه من بود چگونه برای بهبود مهارت های نوشتن خود را به مترجمان ما انتظار می رود به انجام بیش از فقط انتقال معنای متن به زبان دیگر ما نیز باید عالی نویسندگان. در این مصاحبه من بحث در مورد برخی از روش های است که من آن را برای من کار می کرد, هر دو در بهبود مهارت های نوشتن و بازاریابی خدمات من.

گوش دادن به مصاحبه.