کتاب رویای کودکی پیامبر tagged posts

کتاب کودکانه

برای مدافعان سلامت بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل که روزهای سختی را پشت سر می گذارند ، یک مسابقه کتابخوانی برای کتاب “روزهای بدون آینه” برگزار شده است.

“روزهای آینه” از گلستان جعفریان داستان خاطرات منیژه لشکری ​​کتاب کودکانه، همسر شهید مستقل حسین لشکری ​​است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

دلیل اصلی انتخاب خاطرات زنان دفاع مقدس اتصال و انتقال تجربه کتاب کودکانه صبر و استقامت در هنگام بمب گذاری و دور شدن از خانواده ها با تاج فعلی است و چون کادر پزشکی باید خاطرات و وقایع را بعد از ...

Read More