ناسا tagged posts

بُعدی عجیب از فضا که ناسا آن را نیز برای ما به تصویر کشید!

بُعدی عجیب از فضا که ناسا آن را نیز برای ما به تصویر کشید!

[ad_1]

از روزی که تلسکوپ فصایی هابل در سال 1990 پیاده شد، عکس های قابل توجهی از فضا گرفته است. اما هیچ عکسی به اندازه ارکان آفرینش که در سال 1995 گرفته شد قابل توجه نیست. حالا ناسا یکبار دیگر با استفاده از عکاسی مادون قرمز از ستون های گازی، این ساختار پرعظمت را تبدیل به تصویر روز کرده است.

حدود بیست سال بعد در سال 2014 هابل باردیگر با دوربین به روز شده از مکان دیدن کرده و با تصویری براستی حیرت آفرین نزد ما بازگشت. عکسی که اخیرا توسط ناسا منتظر شده منظره جدیدی از این پهنه غول پیکر رمز آلود را در اختیارمان می گذارد...

Read More